Jing Kong

 

Professor of Electrical Engineering (RLE Bio)

Email: jingkong@mit.edu
Phone: (617) 324-4068
Fax: (617) 324-5293
MIT Room 13-3065

Professor Jing Kong is a principal investigator in the Research Laboratory of Electronics (RLE) at the Massachusetts Institute of Technology (MIT). She received the B.S in chemistry from Peking University in 1997 and the Ph.D. in chemistry from Stanford University in 2002. From 2002 to 2003, she was a research scientist at NASA Ames Research Center, and from 2003 to 2004, she was a postdoctoral researcher at Delft University. She joined the MIT faculty in 2004 in the Department of Electrical Engineering and Computer Science.

Professor Kong is member of the American Chemical Society, the American Physical Society, and the Materials Research Society. She received the 2001 Foresight Distinguished Student Award in Nanotechnology in 2001, the Stanford Annual Reviews Prize in Physical Chemistry in 2002, and the MIT 3M Award in 2005.

Previous

Administrative Assistant

Arlene Wint

Email: aewint@mit.edu
Phone: 617-324-4349
MIT Room 36-872

Previous

Postdoctoral Fellows and Associates

Yunfan Guo

Email: yfguo112@mit.edu
Phone: (617)899-6236
MIT Office: 13-3073

Xiang Ji

Email: xiangji@mit.edu
Phone: (617) 324-1434
MIT Room 13-3077

Nannan Mao

Email: maonnmyh@mit.edu
Phone: (617)324-9637
MIT Room: 66-216

Ji-Hoon Park

E-mail: jihoonp@mit.edu
Phone: 857-443-1411
MIT Room: 13-3073

Mahdi Tavakoli

Email: mtavakol@mit.edu
Phone: (617) 253-4126
MIT Room: 13-3037

Haozhe Wang

Email: wanghz@mit.edu
Phone: (617) 253-6860
MIT Room 13-3037

Jiangtao Wang

Email: wangjt@mit.edu
Phone: (617) 452-4052
MIT Room: 13-3025

Previous

Graduate Students

Ang-Yu Lu

Email: angyulu@MIT.EDU
Phone: (617) 452-4052
MIT Room 13-3094

Luiz Gustavo Pimenta Martins

Email: lmartins@mit.edu
Phone: (617) 452-4052
MIT Room 13-3094

Zhien 'Abigail' Wang

Email: zhienw@mit.edu
Phone: (617) 452-4052
MIT Room: 13-3037

Previous

Visiting Students

Previous

Alumni

Zhuo Chen
Minseok Choi
Hootan Farhat
Mario Hofmann
Allen Hsu
Ki Kang Kim
Soo Min Kim
Kyeong-Jae Lee
Yi-Hsien Lee
Daniel Nezich
Hyesung Park
Alfonso Reina
Yumeng Shi
Yong Cheol Shin
Tingying (Helen) Zeng
Daniela Lopes Mafra
Sungmi Jung
Wenjing Fang
Tian Ming
Yan Chen
Jin-Yong Hong
Fei Hui
Yang Qian
Yi Song
Xingcai Zhang
Zhenfei Gao
Wei Sun Leong
Cong Su
Yuxuan (Cosmi) Lin
Luda Wang
Marek Hempel
Xiaochuan Dai
Qingqing Ji
Mahomed Mehdi Goulamaly
Pin-Chun Shen
Ming Hui Chiu
Previous