People

Principal Investigator

Luqiao Liu

Associate Professor

Department of Electrical Engineering and Computer Science

617-253-0019

luqiao@mit.edu

Biosketch of Professor Liu

 

 

 

 

Administrative Assistant

Elizabeth Green

ebgreen@mit.edu

 

Graduate Students

Taqiyyah S Safi

tsafi@mit.edu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justin T Hou

jthou@mit.edu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengxiang Zhang

pxzhang@mit.edu

 

 

 

 

 

 

 

Josh Chou

joshchou@mit.edu
 

 

 

 

 

 

 

Brooke C McGoldrick

bcmcgold@mit.edu

 

 

 

 

 

 

 

Zhongqiang Hu

zhongqhu@mit.edu

 

 

 

 

 

 

 

Qiuyuan Wang

qiuyuan@mit.edu

 

 

 

 

 

 

 

Alumina

Joseph Finley

Jiahao Han

Yanfei Wu

Hailong Wang

Yabin Fan